ภาควิชาและบุคลากรในอาคาร 3 ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ว่าเครื่องที่ใช้งานมีชื่อเครื่อง acer003 หรือไม่ หากใช่ขอให้ถอดสาย LAN หลังเครื่องคอมฯ ออกทันที

เครื่องคอมพิวเตอร์ใดไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางหน่วยสารสนเทศได้กำหนดไว้ จะถูกระงับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบถาวร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเครื่องให้เรียบร้อย

หน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการทดสอบใช้งานระบบฐานข้อมูล MICROMEDEX Healthcare Series for Intranet - CCIS

มาตรการในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ขณะนี้โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทางหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเครื่องผู้ใช้งานที่เกิดปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสเกิดซ้ำ

หน่วยสารสนเทศ ได้ปิดกั้นการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 3 ชุด หากหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเครื่องดังกล่าวขอให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยสารสนเทศทราบ

ข้อกำหนดการใช้งานเครือข่าย การจัดเก็บการใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 รวมถึงการจัดเก็บปริมาณการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางคณะเภสัชศาสตร์ จากทางหน่วยสารสนเทศ