เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ดร.อ.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ (กฤษณ์), นางภานุชญา มณีวรรณ (เปิ้ล), นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ (ป้อม), นายธีรวัฒน์ แตระกุล (เปิ้ล) และนายธีรพันธุ์ บุญราช (โอ๊ต)

บุคลากร ชื่อ-นามสกุล ข้อมูล
ดร.กฤษณ์

 ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ

  (กฤษณ์)

 • เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาเภสัชศาสตร์  
 • โทรศัพท์ติดต่อ
  ภายใน มอ: 8952, 8960 
  ภายนอก:0-7428-8952, 0-7428-8960
 • อีเมล์ติดต่อ                                        
  krit (at) pharmacy.psu.ac.th
  krit.suk (at) psu.ac.th
 • ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภาระงานที่รับผิดชอบ                            
  บริหารจัดการระบบสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์                                    
  บริหารจัดการระบบเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์
บุคลากร นางภานุชญา มณีวรรณ (เปิ้ล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โทรศัพท์ติดต่อ
  ภายใน มอ: 8954                                       
  ภายนอก:0-7428-8954
 • อีเมล์ติดต่อ                              
  phanutchaya (at) pharmacy.psu.ac.th
 • ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 • ภาระงานที่รับผิดชอบ                          

  กำหนดขอบเขตและวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  ดูแลระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในคณะฯ

  ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ต่างๆ

  ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบฐานข้อมูล

  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ (Help Desk)

บุคลากร

นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ  (ป้อม)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โทรศัพท์ติดต่อ
  ภายใน มอ: 8955                                      
   
  ภายนอก:0-7428-8955
 • อีเมล์ติดต่อ                                      
  pom (at) pharmacy.psu.ac.th
 • ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 • ภาระงานที่รับผิดชอบ                          

  งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ Network System

  งานบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ File Server

  ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์และระบบดีเอ็นเอส Mail System & DNS System

  การออกสเป็ค/ข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  การบริหารงานกลุ่มอีเมล์และดูแลปัญหาแสปมเมล์ E-mail Group & Spam mail

  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ (Help Desk)

บุคลากร นายธีรวัฒน์ แตระกุล    (เปิ้ล)
 • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบโทรคมนาคม
 • โทรศัพท์ติดต่อ
  ภายใน มอ: 8951                                       
  ภายนอก:0-7428-8951
 • อีเมล์ติดต่อ                                       ,
  teerawat (at) pharmacy.psu.ac.th
 • ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
 • ภาระงานที่รับผิดชอบ                          

  ดูแลงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ Computer Services & Support

  ดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

  ดูแลห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB Computer 1-2

  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องการเรียนการสอน ห้องประชุม สัมมนา

  ให้บริการขอใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ (Help Desk)

บุคลากร นายธีรพันธุ์ บุญราช     (โอ๊ต)
 • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • โทรศัพท์ติดต่อ
  ภายใน มอ: 8951
  ภายนอก:0-7428-8951
 • อีเมล์ติดต่อ                                      
  thirapan (at) pharmacy.psu.ac.th
 • ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
 • ภาระงานที่รับผิดชอบ                          

  ดูแลงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ Computer Services & Support

  ดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

  ดูแลห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB Computer 1-2

  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องการเรียนการสอน ห้องประชุม สัมมนา

  ให้บริการขอใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ (Help Desk)