ขั้นตอนของการให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนภูมิลำดับขั้นตอนของการให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่าน ได้เห็นลำดับและเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงานให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์

การขอใช้ห้องประชุม Conference ติดต่อ : อ.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ โทร. 8952, นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ โทร. 8955, คุณภานุชญา มณีวรรณ โทร. 8954, นายธีรวัฒน์ แตระกุล โทร. 8951 และนายธีรพันธุ์ บุญราช โทร. 8951

ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยการตรวจสอบ ปฏิทินการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มและการส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการยืม Notebook ก่อนใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำรุง และดำเนินการซ่อมบำรุง โดยเจ้าหน้าที่ดูแลงานซ่อม : นายธีรวัฒน์ แตระกุล โทร 8951 และนายธีรพันธุ์ บุญราช โทร 8951