ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.

  • ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน ระบบปฎิทินออนไลน์

psu psu

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินออนไลน์

วันที่ 19 มิ.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.


วิทยากร

  • คุณชุติมา ตันตราภิวัฒน์
  • คุณเกศกนก สุวรรณชาตรี

ผู้นำเสนองาน

  • นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ