กรณีศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เหตุเกิด ณ ม.อ.) เมื่อช่วงเดือน มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โดยแจ้งผู้บริหาร และผู้ใช้งานเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้บริการของทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำผลจากการตอบแบบสอบถามผลดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของทางหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เม.ย. - พ.ค. 2553 สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเวทีสัญจร ศูนย์คอมพิวเตอร์พบผู้ใช้บริการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ ม.อ. ครั้งที่ 1

OpenSource www แนะนำเว็บไซต์ รวมสุดยอดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยคลังของซอฟต์แวร์ที่มีแต่ซอฟต์แวร์ดีๆ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการสอน รายวิชา 570-402 เภสัชเวท2 ผ่านระบบ LMS@PSU ในรูปแบบ Video Capture