ภาพกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินวาระงานคณบดี เมื่อวันที่ 9 เม.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยผู้นำเสนองานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมการส่งมอบงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สนล. [E-Office] เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 โดยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม. สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม CAI Road Show ภาคเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ เป็นการลงพื้นที่ภาควิชาในโครงการกิจกรรม CAI Road Show ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น.

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงาน เรื่องระบบปฎิทินออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ภาพกิจกรรม CAI Road Show ครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ช่วงเวลา 13.30-15.30 น. โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ส่วน เป็นการนำเสนอ CAI Road Show และเป็นส่วนของการสาธิตและการทำ workshop การติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio พร้อมทั้งการตั้งค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน