ภาควิชาและบุคลากรในอาคาร 3 ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ว่าเครื่องที่ใช้งานมีชื่อเครื่อง acer003 หรือไม่ หากใช่ขอให้ถอดสาย LAN หลังเครื่องคอมฯ ออกทันที

- ภาควิชาและบุคลากรในอาคาร 3 ตรวจสอบชื่อเครื่อง acer003 และตัดอินเทอร์เน็ตเครื่อง acer003

เรียน ทุกท่าน
ขอให้ภาควิชาและบุคลากรในอาคาร 3 ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ว่าเครื่องที่ใช้งานมีชื่อเครื่อง acer003 หรือไม่ หากใช่ขอให้ถอดสาย LAN หลังเครื่องคอมฯ ออกทันที เนื่องจากเครื่องดังกล่าว ติดไวรัสและทำการแพร่กระจายจนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในอาคาร 3 ใช้งานไม่ได้ ขณะนี้ทางหน่วยสารสนเทศได้ดำเนินการตัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใด หากหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเครื่องขอให้แจ้งกลับมาให้ทราบ ที่เบอร์ 8951-3 เพื่อจะได้ดำเนินการปลดล็อกการใช้งาน


ทางหน่วยสารสนเทศขอให้ทุกท่านและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในความดูแลให้เป็นไปตามรูปแบบ ตามเอกสารแนบฉบับนี้ เพื่อให้ทางหน่วยสารสนเทศสามารถตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส

หากท่านไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการตรวจพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานใดไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นต้นตอการแพร่กระจายไวรัสชนิดนี้ ทางหน่วยสารสนเทศมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปิดกั้นไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะทราบว่าเป็นเครื่องของหน่วยงานใด

ปล. หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหน่วยงาน ขอให้ทางหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารนี้ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องไม่เกิน 3 นาที/เครื่อง และไม่เกิดผลกระทบใดๆ กับโปรแกรม