ภาพกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม. สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ภาพกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม. สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มอ.

psu

อบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม. ประจำปี 2552

ภาพกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม. สำหรับข้าราชการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552

วิทยากร

  • คุณธีรวัฒน์ แตระกุล
  • คุณศุทธินี ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยวิทยากร

  • คุณสุรีย์รัตน์ เลิศบูรณฉัตร