ข้อกำหนดการใช้งานเครือข่าย การจัดเก็บการใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 รวมถึงการจัดเก็บปริมาณการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางคณะเภสัชศาสตร์ จากทางหน่วยสารสนเทศ

- ข้อกำหนดการใช้งานเครือข่าย การจัดเก็บการใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550
 

เรียน ทุกท่าน
ทางหน่วยสารสนเทศขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บการใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 รวมถึงการจัดเก็บปริมาณการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางคณะเภสัชศาสตร์ หลังจากที่ทางหน่วยฯ ได้มีข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์บังคับข้อมูลเบื้องต้นจากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในวันนี้ 27 ตุลาคม 2551 พบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานทั้งหมดเป็นจำนวน 236 เครื่อง แบ่งเป็น ดังนี้

  • อาคาร 1 ใช้งาน 37 เครื่อง
  • อาคาร 2 ใช้งาน 17 เครื่อง
  • อาคาร 3 ใช้งาน 48 เครื่อง
  • อาคาร 4 ใช้งาน 31 เครื่อง
  • อาคาร 5 ใช้งาน 6 เครื่อง
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้งาน 12 เครื่อง
  • เครือข่ายไร้สาย wireless ใช้งาน 85 เครื่อง
    รวมมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานวันเดียว 236 เครื่อง


ทางหน่วยสารสนเทศขอเรียนว่าในขั้นตอนถัดไปทางหน่วยสารสนเทศ จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มเอกสารให้ท่านลงชื่อ เพื่อลงทะเบียน Mac Address ประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อมูลการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายสายแลน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550


ขอบคุณค่ะ