โครงสร้างผังองค์กรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยภาระกิจหลักและภาระกิจรอง ในด้านลักษณะงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้านซ่อมบำรุง, ด้านเครือข่าย, ด้านฐานข้อมูล, ด้านฝึกอบรม, ด้านงานธุรการและเลขานุการ

sitemap


คลิกดูรูปภาพเต็ม