แบบฟอร์มขอใช้บริการ : ขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์, ขอใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ และขอใช้บริการ Mailing List

ลำดับที่  ชื่อแบบฟอร์ม  PDF File Word File  Form online
1

แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์

PDF Word  

แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภ.4103/ ห้องประชุม 4100 และขอใช้บริการต่างๆ  ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

PDF Word  
3

แบบฟอร์มออนไลน์ เฉพาะการขอใช้ระบบประขุมทางไกล (Zoom, Google Meet, MS-Teams) ห้อง ภ.4100, ภ.4102 สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

*** กรณีเป็นการประชุมปกติ ให้ใช้แบบฟอร์มด้านบนในลำดับที่ 2 
ชื่อแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภ.4103/ ห้องประชุม 4100 และขอใช้บริการต่างๆ  ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Form online
4 แบบฟอร์มขอใช้บัญชีการสอนออนไลน์ สำหรับวิทยากรภายนอก
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
PDF Word  
5

แบบฟอร์มขอใช้บริการ Mailing List

PDF Word   
6

แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของคณะเภสัชศาสตร์

PDF Word