หน่วยสารสนเทศ ได้ปิดกั้นการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 3 ชุด หากหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเครื่องดังกล่าวขอให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยสารสนเทศทราบ

- หน่วยสารสนเทศได้ปิดกั้นการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 3 ชุด


เรียน ทุกท่าน
ทางหน่วยสารสนเทศได้ปิดกั้นการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ชุด หากหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเครื่องดังกล่าวขอให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยสารสนเทศทราบ

ชื่อเครื่อง : Mac Address

      - microsof-ed0211 00:04:e2:0c:7a:71

      "ติดต่อเจ้าของเครื่องได้แล้ว" 00:17:31:a0:4e:2c
      "ติดต่อเจ้าของเครื่องได้แล้ว" 00:0b:6a:88:a5:e5


ขอให้ภาควิชาและบุคลากรในอาคาร 3 ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ว่าเครื่องที่ใช้งานใช่ชื่อเครื่องนี้หรือไม่ หากใช้ขอให้ถอดสาย LAN หลังเครื่องคอมฯ ออกทันที เนื่องจากเครื่องดังกล่างติดไวรัสและทำการแพร่กระจายจนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในอาคาร 3 ใช้งานไม่ได้ ขณะนี้ทางหน่วยสารสนเทศได้ดำเนินการตัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องดังกล่าวแล้ว


ทางหน่วยสารสนเทศขอให้ทุกท่านและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในความดูแลให้เป็นไปตามรูปแบบ ตามเอกสารแนบฉบับนี้ เพื่อให้ทางหน่วยสารสนเทศสามารถตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส


วิธีการตรวจสอบ Mac Address เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  • มุมขวาล่างของจอกดปุ่ม Start > Run
  • พิมพ์ cmd กดปุ่ม ok
  • พิมพ์ ipconfig /all กดปุ่ม ENTER
  • ตรวจสอบข้อความตำแหน่ง "Physical Address 00-04-e2-0c-7a-71"


หากท่านไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการตรวจพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานใดไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นต้นตอการแพร่กระจายไวรัสชนิดนี้ ทางหน่วยสารสนเทศมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปิดกั้นไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะทราบว่าเป็นเครื่องของหน่วยงานใด


ปล.
หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหน่วยงาน ขอให้ทางหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามเอกสารนี้ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องไม่เกิน 3 นาที/เครื่อง และไม่เกิดผลกระทบใดๆ กับโปรแกรม


ขอบคุณค่ะ