นโยบายและเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน, ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล, ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร


1. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

กลยุทธ์

- การให้บริการ Help Desk ให้คำแนะนำและตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

- ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบุคลากร

- ความพร้อมในการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องการเรียนการสอน

- ความพร้อมในการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์


ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย

 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาราชการ
 • เริ่มดำเนินการเข้าถึงปัญหาภายใน 2 วันมีความผิดพลาดไม่เกิน 10%
 • สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ขัดข้องไม่เกิน 3 ครั้ง / เทอม
 • เริ่มดำเนินการเข้าถึงปัญหาภายใน 3 วันมีความผิดพลาดไม่เกิน 10%

 

2. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์ 

 • การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area Network)
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan)
 • ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์

ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย

 • ขัดข้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ครั้ง / 3 เดือน กรณีขัดข้องแก้ไขให้ใช้งานได้ไม่เกิน 3 วัน / ครั้ง
 • ขัดข้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ครั้ง / 3 เดือน กรณีอุปกรณ์มีปัญหา สามารถทดแทนการใช้งานได้ใน 3 วัน
 • มีมาตรการในการแก้ไขและประชาสัมพันธ์ปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในคณะให้แก่บุคลากร

office_work_02

3. ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และเว็บไซต์

กลยุทธ์

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานใหญ่)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานย่อย)
 • พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน

ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย

 • พัฒนาระบบงานใหญ่เฉลี่ย 1 ระบบงาน / 1 ปี เมื่อมีคำขอจากผู้ใช้
 • พัฒนาระบบงานย่อยเฉลี่ย 2 ระบบงาน / 1 ปี เมื่อมีคำขอจากผู้ใช้
 • พัฒนาเว็บไซต์เฉลี่ย 3 เว็บไซต์ / 1 ปี เมื่อมีคำขอจากผู้ใช้

 

4. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning

กลยุทธ์

 • พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ E-learning
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Video Capture

ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย

 • 1 บทเรียน / 1 ปี
 • 2 บทเรียน / 1 ปี

 

5. ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

กลยุทธ์

 • จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ บุคลากรและนักศึกษา
 • มีระบบทดสอบหลังอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน

ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย

 • 6 เรื่อง / 1 ปี
 • เก็บข้อมูลผลการประเมินการเข้าอบรมทุกครั้ง

office_work_03