ลักษณะของแผนงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน, ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล, ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

1. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

- การให้บริการ Help Desk ให้คำแนะนำและตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

- ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบุคลากร

 • ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องการเรียน การสอน
 • ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์2. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งาน
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area Network)
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan)
 • ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่อง
  คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์

itc_05

3. ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และเว็บไซต์

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานใหญ่)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานย่อย)
 • พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน

 

4. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning

 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI และ E-Learning รายวิชาต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Video Capture
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการสอน
 • วิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และสื่อการสอน
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

 

5. ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

 • จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ บุคลากรและนักศึกษา
 • มีระบบทดสอบหลังอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน

itc_08