สำหรับนักศึกษา : การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine, แนะนำการทำ Video Capture, ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย LMS@PSU, การให้บริการ Website, เอกสารอบรมปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และความรู้ทั่วไปในการใช้คอมพิวเตอร์

เอกสารติดตั้งโปรแกรม : การติดตั้ง ตั้งค่าและอัพเดต Avast, การติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware, การปิด autorun เพื่อป้องกันไวรัสทาง Handy Drive และเอกสารปรับปรุงแฟ้มข้อมูลป้องกันการติดไวรัสสำหรับโปรแกรม McAfee VirusScan

คู่มืออบรมหลักสูตรระยะสั้น : การใช้ Microsoft Power Point 2007 ขั้นพื้นฐาน, การใช้ Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน, การใช้งานพื้นฐานสำหรับงานตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop รวมถึงการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ยอดฮิต ระดับผู้ใช้งาน

เอกสารคู่มือการติดตั้ง Printer ระบบเช่าปี 54 : คู่มือติดตั้ง Printer ระบบเช่า 54 ของห้องอ่านหนังสือ, ห้องสนล, ห้องเลขาคณบดี, ห้องคณบดี, หน่วยอาคาร, หน่วยโสตทัศนศึกษา, หน่วยวิเทศสัมพันธ์, และหน่วยเภสัชสนเทศ DIC เป็นต้น

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 โดยบอกรายละเอียดของเอกสารพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550