แนะนำหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานกลางของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ดูแลระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีความทันสมัย มีการจัดระบบสื่อสารของข้อมูลให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เป็นหน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางของคณะเภสัชศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจที่มีขอบเขตกว้างครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ งานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและเว็บไซต์ งานด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning งานด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการดูแลระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีความทันสมัย มีการจัดระบบสื่อสารของข้อมูลให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เป็นหน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์itc

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Center)
 • สำนักงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 • โทรศัพท์ภายใน: 8951-5
 • โทรศัพท์ภายนอก: 0-7428-8951 ถึง 5
 • แฟ็กซ์: 0-7428-8960
 • อีเมล์หน่วยงาน: pharmacy-cc-staff (at) group.psu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://it.pharmacy.psu.ac.th

ปรัชญา

 • สร้างสรรค์ พัฒนา บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่ประทับใจ

หมายเลขโทรศัพท์

 • ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ โทรศัพท์ 8952
 • คุณธีรพันธุ์ บุญราช โทรศัพท์ 8951
 • คุณธีรวัฒน์ แตระกุล โทรศัพท์ 8951
 • คุณภานุชญา มณีวรรณ โทรศัพท์ 8954
 • คุณศิริพงษ์ ศิริวรรณ โทรศัพท์ 8955