ภาพกิจกรรมการส่งมอบงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สนล. [E-Office] เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 โดยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ภาพกิจกรรมการส่งมอบงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สนล. [E-Office]

document

ส่งมอบงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สนล. [E-Office] 

วันที่ 6 ตุลาคม 2552


วิทยากรหน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้

  • สิริพันธุ์ คนสุภาพ
  • ศิริพงษ์ ศิริวรรณ

เอกสาร

  • เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อส่งมอบงาน : View

โดยมีหัวข้อและรายละเอียดในการส่งมอบงาน ดังนี้

  • ระบบจัดการรายงานการประชุมและมติที่ประชุม กรรมการประจำคณะฯ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรายงานการประชุม และมติที่ประชุม ของคณะกรรมการประจำคณะฯ และสามารถให้บุคลากรคณะฯ อ่านเอกสารจากระบบได้
  • ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค เป็นระบบที่ใช้ในการบริการแจ้งซ่อมไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานที่ให้บริการโดยหน่วยอาคารและสถานที่
  • ระบบการจัดการขอใช้รถยนต์ เป็นระบบให้บริการยานพาหนะแก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในคณะฯ