ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดทำแบบสำรวจการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ [ระยะสั้น] เพื่อสำรวจการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน