ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยการตรวจสอบ ปฏิทินการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มและการส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการยืม Notebook ก่อนใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

- ตรวจสอบ ปฏิทินการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

- กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการยืม-คืน

- ส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการยืม Notebook ก่อนใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

- เวลายืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่หน่วยฯ กรุณาเซ็นลงบนสมุดชื่อผู้ยืม-คืน ด้วยทุกครั้ง

- กรณียืมกรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และโปรแกรมด้วยทุกครั้งก่อนนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

  ออกจากหน่วยฯ

- กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาคืนที่หน่วยฯ ให้ตรงเวลา เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะยืมใช้งาน

  ท่านต่อไป

- หากเกิดกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Notebook เสียหาย ผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://cc.pharmacy.psu.ac.th/vcalendar/

***หมายเหตุ***

เนื่องจากหน่วยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ให้บริการมีจำนวน 2 เครื่อง ทางหน่วยฯ ให้ผู้ขอรับบริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ได้สูงสุดเพียง 3 วัน หากผู้ขอรับบริการมีความประสงค์มากกว่านั้น ทางหน่วยฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วแต่กรณีๆ ไป