ขั้นตอนของการให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนภูมิลำดับขั้นตอนของการให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่าน ได้เห็นลำดับและเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงานให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์


เรียน  
ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนภูมิลำดับขั้นตอนของการให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านได้เห็นลำดับและเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงาน ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ ทำได้ดังนี้

  • เปิดเว็บไซต์ http://it.pharmacy.psu.ac.th/
  • เมนูด้านบนของเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู "บริการ" และเลื่อนแถบลงมาเลือก "แบบฟอร์มขอใช้บริการ"
  • ดาวน์โหลดไฟล์ลำดับที่ 1 "แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์"
  • กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


กระบวนการในการดำเนินงานให้บริการลง Banner ประชาสัมพันธ์

banner

ดูรูปภาพเต็ม