สำหรับนักศึกษา : การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine, แนะนำการทำ Video Capture, ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย LMS@PSU, การให้บริการ Website, เอกสารอบรมปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และความรู้ทั่วไปในการใช้คอมพิวเตอร์

Documents

- การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine, แนะนำการทำ Video Capture, ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์   ด้วย LMS@PSU, การให้บริการ Website ใน มอ., เอกสารอบรมปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์, ความรู้ทั่วไปใน     การใช้คอมพิวเตอร์ : View

- วิธีการทำ Redirect mail สำหรับเว็บ Outlook.com : View

- คู่มือการใช้บริการ Outlook Live Mail : View

- คู่มือใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 : View