ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เม.ย. - พ.ค. 2553 สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553
 • เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น  สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553


computer


เรียน
ทุกท่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 โดยเน้นด้านการสร้างความรู้ให้เกิดแก่บุคลากร และสามารถนำไปปฎิบัติต่อได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรดังกล่าวจัดในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ได้แก่หลักสูตร

 • การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ขั้นพื้นฐาน)
 • การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ทำแบบทดสอบออนไลน์)
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
 • อบรม PhotoShop เทคนิคการตกแต่งภาพอย่างง่าย
 • อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การสร้างแผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จด้วย Mind Mapping


หากท่านมีความสนใจเข้าอบรมตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียด
และสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://apps.pharmacy.psu.ac.th/itc-training


โปรดอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการเข้าอบรม

 • ขอความกรุณาผู้สนใจ สมัครเข้าอบรมก่อนวันเริ่มอบรมแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย 5 วัน
 • ระบบจะปิดการรับสมัครอัตโนมัติก่อนวันเริ่มอบรม 5 วัน
 • กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 12 ท่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้สนใจสมัครตามลำดับก่อนหลัง
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ถึงร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
 • ถ้าท่านใด สมัครแล้วมาเข้าอบรมไม่ได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันด้วยค่ะ เพื่อจะได้เปิดสิทธิ์ให้ท่านอื่นสมัคร
 • หากท่านสมัครแล้วไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าระบบจะตัดสิทธิ์ของท่านในการสมัคร เข้าอบรมครั้งถัดไป
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมให้อาจารย์ บุคลากร โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ไม่สามารถจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันได้ เนื่องจากงบประมาณจำกัด


ขอบคุณค่ะ