รายงานประจำปีการศึกษา 2554 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจำปีการศึกษา 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจำปี 2553 : สรุปรายงานประจำปี 2553 ฉบับสมบูรณ์ และเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์

สถิติและผลงานด้านต่างๆ ประจำปี 2551 : สรุปภาพรวมการให้บริการกลุ่มอีเมล์ คณะเภสัชศาสตร์, สรุปสถิติการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์, สรุปงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูล/ระบบงาน คณะเภสัชศาสตร์, สรปุงานด้านการพัฒนาสื่อการสอน คณะเภสัชศาสตร์ และสรุปงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์