ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล : ปรับสถานะผลงานเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น. โดยอ่านรายงานสรุปสถิติผลงานประจำปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ย้อนหลัง) และผลงานเด่นประจำปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ย้อนหลัง)

 - ปรับสถานะผลงานเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.

  • ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล (Database)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปรเจค แสดงรายละเอียด สถานะ
ระบบเว็บฐานข้อมูลเครือข่ายปลอดบุหรี่ (ระบบงานย่อย)
พัฒนาให้ : ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์
เม.ย. 2554 ก.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

ระบบฐานข้อมูลระบบรายงานข้อมูลการจัดโครงการ (ระบบงานใหญ่
ระบบงานเฟสที่ 1 ของระบบฐานข้อมูลรายงานตัวชี้วัด KPI)
พัฒนาให้ : งานนโยบายและแผน

มิ.ย. 2553 มิ.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาเว็บฐานข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ Survey
(ระบบงานย่อย)
พัฒนาให้ : งานนโยบายและแผน

เม.ย. 2554 เม.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว
ระบบแจ้งซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ระบบงานย่อย)
http://plsc.pharmacy.psu.ac.th/apps/pservice
พัฒนาให้ : ศูนย์ปฎิบัติการทางเภสัชศาสตร์ (ศบภ)
ม.ค. 2554 เม.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสาร สำหรับระบบงานสารบรรณ
(ระบบงานย่อย)
http://officeadmin.pharmacy.psu.ac.th/e-office
พัฒนาให้ : สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

ก.ค. 2553 พ.ย. 2553 01 05 ส่งมอบระบบแล้ว

 

  • ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ (Website)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปรเจค แสดงรายละเอียด สถานะ

พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์
http://biopolymer.pharmacy.psu.ac.th
พัฒนาให้ : หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทางเภสัชกรรมฯ

มี.ค. 2554 มิ.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาเว็บไซต์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (เฟส1)
http://clinical.pharmacy.psu.ac.th
พัฒนาให้ : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

มี.ค. 2554 มิ.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาระบบปฎิทินวาระงานหัวหน้าภาควิชา
ปฎิทินวาระงานหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
พัฒนาให้ : ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์

มี.ค. 2554 เม.ย. 2554 02 03 ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
http://www.pharmacy.psu.ac.th/undergrad
พัฒนาให้ : งานบริการการศึกษา

 ก.ค. 2553 ต.ค. 2553  image  ส่งมอบระบบแล้ว

 

  • ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning (CAI)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปรเจค แสดงรายละเอียด สถานะ

พัฒนาสื่อการสอน Video Capture
รายวิชา: ลาตินเภสัชกรรม
พัฒนาให้ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

 มี.ค. 2554 พ.ค. 2554  image  ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาสื่อการสอน Video Capture
รายวิชา: เภสัชเวท 2
พัฒนาให้ : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

 พ.ย. 2553 ก.พ. 2554  image  ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาสื่อการสอน CAI เรื่อง แกสโครมาโตกราฟี
(Gass Chromatography)
พัฒนาให้ : ภาควิชาเภสัชเคมี

 มิ.ย. 2553  ธ.ค. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาสื่อการสอน Video Capture/DVD
รายวิชา: เภสัชเวท 1 (Phanacognosy1)
พัฒนาให้ : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

 มิ.ย. 2553  ต.ค. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว

พัฒนาสื่อการสอน CAI เรื่อง หลักการใช้ยาในเด็ก
รายวิชา: ปฎิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 2
พัฒนาให้ : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

 ก.พ. 2553  ก.ย. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว

 

  • ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปเจค แสดงรายละเอียด สถานะ

โครงการติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกล Remote Desktop
ติดตั้งซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาระยะไกลเครื่องคอมพิวเตอร์ในคณะฯ
พัฒนาให้ : บุคลากรและนักศึกษา

 เม.ย. 2554  ก.ย. 2554 image  ส่งมอบระบบแล้ว

โครงการติดตั้งขยายอุปกรณ์ Wireless LAN จำนวน 3 ชุดบริการ
- ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point บริเวณห้องบรรยาย ภ. 1107
- ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point บริเวณห้องบรรยาย ภ. 1201
- ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point บริเวณห้องบรรยาย ภ. 1307
พัฒนาให้ : บุคลากรและนักศึกษา

 ต.ค. 2553  ก.พ. 2554 image  ส่งมอบระบบแล้ว

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VoIP (ร้านยา)
ติดตั้งอุปกรณ์ VoIP โทรศัพท์ผ่่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
พัฒนาให้ : ร้านยา สาขา1

 ส.ค. 2553  ก.ย. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว

 

  • ด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา (Support)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปรเจค แสดงรายละเอียด สถานะ

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Laser ระบบเช่า (สำนักงานเลขานุการคณะฯ)
จำนวนเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งใน สนล. ทั้งหมด 16 ชุด
พัฒนาให้ : สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

มี.ค 2554 พ.ค. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

จัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จำนวนคู่มือการใช้งานโปรแกรม 6 เรื่อง
http://it.pharmacy.psu.ac.th เลือก "เอกสารเผยแพร่"
พัฒนาให้ : บุคลากรและนักศึกษา

ต.ค 2553 พ.ย. 2553 image ส่งมอบระบบแล้ว

 

  • ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา (Trainning)
ชื่อโครงการ/ระบบงานที่กำลังพัฒนา เริ่มโปรเจค จบโปรเจค แสดงรายละเอียด สถานะ

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์นักศึกษาใหม่ปี 1 / 2554
หลักสูตรแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบริการใน ม.อ.
นอกเวลาราชการ 17.00 - 20.30 น.

มิ.ย. 2554 มิ.ย. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการใช้ Word 2007 ขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนอย่างง่าย Camstudio

มี.ค. 2554 มี.ค. 2554 image ส่งมอบระบบแล้ว

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรการสร้างแผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จ Mind Mapping

ก.พ. 2554 ก.พ. 2554  mind mapping ส่งมอบระบบแล้ว

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการใช้ PowerPoint 2007 ขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร Photoshop เทคนิคการตกแต่งภาพอย่างง่าย

ม.ค. 2554 ม.ค. 2554  image ส่งมอบระบบแล้ว

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หลักสูตร
หลักสูตรระบบการจัดการนัดหมายประชุมออนไลน์
หลักสูตรการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ยอดฮิต
หลักสูตรการใช้ Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน

ธ.ค. 2553 ธ.ค. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว

จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการใช้งานพื้นฐานตกแต่งภาพ PhotoShop
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ PSPP

พ.ย. 2553 พ.ย. 2553 image  ส่งมอบระบบแล้ว