สถิติและผลงานด้านต่างๆ ประจำปี 2551 : สรุปภาพรวมการให้บริการกลุ่มอีเมล์ คณะเภสัชศาสตร์, สรุปสถิติการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์, สรุปงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูล/ระบบงาน คณะเภสัชศาสตร์, สรปุงานด้านการพัฒนาสื่อการสอน คณะเภสัชศาสตร์ และสรุปงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์

 

report