icono conference    icono vdorecord
ปฏิทินห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ภ.4103)
จำนวน 64 เครื่อง
 
ปฏิทินห้องประชุมทางไกล
Video Conference

(ภ.4100)
 
ปฏิทินห้องสอนออนไลน์
/ห้องบันทึกเสียง
(ภ.4102)
ห้องรองรับได้ 25 เครื่อง
มาตรการเว้นระยะทางสังคม
New Normal
  ห้องรองรับได้ 18 ท่าน   ห้องรองรับได้ 1 ท่าน