ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ทำการพัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2550

สื่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำบทเรียนด้วยตนเอง

 • เรื่อง : Microsoft Producer 2003
 • ประเภทสื่อ : CD-ROM เรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เผยแพร่ : ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550

 com

 • เรื่อง : Windows Movie Maker
 • ประเภทสื่อ : CD-ROM เรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เผยแพร่ : ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550

 com

สื่อการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์

 • เรื่อง : ทักษะการให้บริการทางเภสัชกรรม (Pharmacy services skills)
 • รหัสวิชา : 575-202
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
 • รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : มิถุนายน-ตุลาคม 2550

 com

 • เรื่อง : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรที่ใช้สำหรับสัตว์
 • รหัสวิชา : 571-401
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : ธันวาคม 2550

com

 • เรื่อง : Medical Terminology
 • รหัสวิชา : 560-302 และ 561-301
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 29 พฤศจิกายน 2550

com

 • เรื่อง : Medical Terminology for Health Professions Using
 • รหัสวิชา : 560-302 และ 561-301
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2550

 com

 • เรื่อง : Medical Terminology and Medical Abbreviations
 • รหัสวิชา : 561-301
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 4 ธันวาคม 2550

 document

 • เรื่อง : Common calculation in pharmaceutical care
 • รหัสวิชา : 561-302
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 3 ธันวาคม 2550

com

 • เรื่อง : Concept of Drug Interactions
 • รหัสวิชา : 561-302
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
 • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2550

com