ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทีได้พัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2553

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานเลขานุการ [E-Office]

service

car

online

 book

เว็บไซต์ต่าง ๆ

calender

 calender

calender

us

net

pharmacy

pharmacy

computer

สื่อการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์

  • เรื่อง: การเตรียมอิมัลชัน
  • รหัสวิชา: 581-301 จำนวน 4 หน่วยกิต (3-1-0) และ 580-320 จำนวน 4 หน่วยกิต (3-1-0)
  • ชื่อวิชา: ยาเตรียม 1 (Pharmaceutical Preperation I), เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Pharmaceutical Technology II)
  • ภาควิชา: เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • ส่งมอบ+เผยแพร่ : 29 มกราคม 2553

 it

VDO Capture

  • เรื่อง : เภสัชเวท 2
  • รายวิชา : เภสัชเวท 2
  • รหัสวิชา : 570-402
  • ภาควิชา : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
  • ส่งมอบ : 15 กุมภาพันธ์ 2553

it