ภาระงานประจำของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาระงานประจำ) การให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวบรวมภาระงานประจำด้านบริการทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะเภสัชศาสตร์ เป็นงานประจำที่ให้บริการ และเพื่อสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน


1. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

- Help Desk (8951-4) ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย, งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, รวมถึงเหตุขัดข้องอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมีการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ เพื่อให้การใช้งานเป็นปกติ

- บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจสอบ / แก้ไข / ติดตั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

 • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการดูแล / แก้ไข / ปรับปรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้อง Lab Computer เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกอบรมโปรแกรมต่างๆ มี 2 ห้อง คือ ภ.4100 และ ภ.4103
 • บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการจัดตารางการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรับจองห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับภาควิชาฯ หน่วยงานต่างๆ http://cc.pharmacy.psu.ac.th/vcalendar
 • บริการให้คำปรึกษา / ดูแล / แก้ไข / ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้บริการให้คำปรึกษา / ดูแล / แก้ไข / ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 • บริการเครื่องพิมพ์งาน ให้บริการเครื่องพิมพ์งานขาว/ดำ เครื่องพิมพ์สี สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภ.4100
 • บริการดูแลคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องประชุม ให้บริการดูแล / แก้ไข / ปรับปรุง ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องการเรียนการสอน ห้องประชุม สัมมนา รวมห้องบรรยาย 9 ห้อง ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน (ห้อง ภ.1107, ภ.1201, ภ.1207, ภ.1302, ภ.1307, ภ.4106C, ภ.5201, ภ.5502, ภ.5503)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเช่าสำหรับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ในคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดคุณสมบัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงการติดต่อประสานงานและดำเนินการแจ้งซ่อมกับทางบริษัทผู้ได้รับการประมูลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า
 • บริการจัดทำ Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ โดยจัดทำ Banner ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บคณะฯ หรือเว็บข่าว
 • บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข่าวเภสัชศาสตร์ และเว็บไซต์ CAI & e-Learning
 • ควบคุม / ดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 it_02

2. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งาน
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area Network)
 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan)
 • ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์

 

3. ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และเว็บไซต์

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานใหญ่)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ (ระบบงานย่อย)
 • พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน

it_03

4. ด้านการพัฒนาสื่อสารเรียนการสอน E-learning

 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI และ E-Learning รายวิชาต่าง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Video Capture
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการสอน
 • วิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และสื่อการสอน
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

 

5. ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

 • จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ บุคลากรและนักศึกษา
 • มีระบบทดสอบหลังอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน

 

6. ด้านระบบงานธุรการและเลขานุการ

 • จัดทำแผนงบประมาณและควบคุมดูแลบัญชีครุภัณฑ์-วัสดุ คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การรับ/ส่ง และลงทะเบียนเอกสารระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เป็นไปตามกำหนดการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • จัดเอกสารเวียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำสั่ง, ระเบียบ, รายงานและประกาศ
 • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเข้าแฟ้ม
 • การจัดงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกและรายงานผลการประชุม

 it_04

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ให้บริการนักศึกษา การอบรม สัมมนา) 1 ห้อง
49 เครื่อง

*** อัตราค่าบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ***