ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ให้บริการนักศึกษา การอบรม สัมมนา) ;; ห้องปฎิบัติการ 2 ภ.4103 มีดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจ็กเตอร์ 1 ชุด และเครื่องเสียง 1 ชุด รวม 49 เครื่อง

  • แผนผังห้องปฏิบัติการ ภ.4103

room_study

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่