ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ให้บริการนักศึกษา การอบรม สัมมนา) ;; ห้องปฎิบัติการ 2 ภ.4103 มีดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจ็กเตอร์ 1 ชุด และเครื่องเสียง 1 ชุด รวม 49 เครื่อง

ภาระงานประจำของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาระงานประจำ) การให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวบรวมภาระงานประจำด้านบริการทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ